Sir Ken Robinson: “Peuters zijn geniaal”

geniusSir Ken Robinson is bekend van zijn TED-toespraken die door miljoenen mensen zijn bekeken. In onderstaande video illustreert de RSA met een animatie een samenvatting van een toespraak getiteld Changing Paradigms.  Hierin vertelt Ken Robinson o.a. over het verband tussen ADHD en gestandaardiseerde testen en het daarbij behorende gestandaardiseerde onderwijs.

Het lijkt mij niet helemaal toevallig, dat de toename van ADHD-gevallen gelijk opgaat met de groei van gestandaardiseerd testen.

We_still_educate_children_by_batchesRobinson vraagt zich af waarom scholen nog steeds zijn gemodelleerd naar een fabriek. Om te illustreren, wat deze wijze van onderwijs voor effect heeft, vertelt Robinson van een onderzoek dat gedaan is naar divergent denken onder kinderen.

“Een paar jaar geleden is er een onderzoek gepubliceerd over divergent denken. Divergent denken is niet hetzelfde als creativiteit. Ik definieer creativiteit als het voortbrengen van originele ideeën die waarde hebben. Divergent denken is niet gelijk aan maar is een essentiële bekwaamheid voor creativiteit. Het is het vermogen om een vraag op een heleboel verschillende manieren te beantwoorden en om op een heleboel mogelijke manieren een vraag te interpreteren. Door niet lineair te denken of convergent maar om meerder antwoorden te zien. Er bestaan genius-98percenthiervoor testen. Een voorbeeld zou kunnen zijn: hoeveel toepassingen kunt u bedenken voor een paperclip? Dat soort vragen. De meeste mensen komen dan met tien of vijftien mogelijkheden.Mensen die er erg goed in zijn, komen op 200 toepassingen. Zij doen dit door te zeggen: “Zou de paperclip 100 meter hoog kunnen worden gemaakt en van schuimrubber?” Er bestaan hier tests voor en die gaven ze deze aan 1500 mensen in een boek genaamd “Breekpunt en verder”. Als je boven een bepaalde score zat, was je een genie in divergent denken. Mijn vraag is nu: welk percentage van de mensen die getest zijn, scoorden op divergent denken het niveau van genie? Nu moet je nog een ding over hen weten. Dit waren peuters en kleuters (drie tot 5 jaar oud). Dus wat denk je? Welk percentatage had het niveau van geniaal? score_divergent_thinking80%? 98%! Dezelfde kinderen werden vijf jaar later opnieuw getest, 8 tot 10 jaar oud, wat denk je? 50%. Vijf jaar later werden ze opnieuw getest. Zie je hier een trend? Ze testten 200.000 volwassenen van 25 jaar of ouder voor de controle. Wat denk je?

“Er zijn een boel dingen gebeurd met deze kinderen terwijl ze opgroeiden maar een van de belangrijkste dingen die hen is overkomen, ben ik van overtuigd, is dat ze nu geschoold zijn. Ze hebben tien jaar lang op school te horen gekregen, dat er maar één antwoord is.” ¹

Video Changing Paradigms (met illustratie RSA):

koppeling

Koppelingen

¹ Bovenstaande citaten zijn een samenvatting en vertaling van:

“It seems to me that it is not a coincidence totally that the instance of ADHD has risen in parallel with the growth of standardised testing.”

“There was a great study done recently of divergent thinking, published a couple of years ago. Divergent thinking isn’t the same thing as creativity. I define creativity as the process of having original ideas that have value. Divergent thinking isn’t a synonym but it is an essential capacity for creativity. It is the ability to see lots of possible answers to a question, lots of possible ways of interpreting a question, to think what Edward de Bono would probably call laterally, to think not just in linear or convergent ways; to see multiple answers not one. So, I mean there are tests for this. One kind of cold example would be, people might be asked to say how many uses can you think of for a paperclip? One of those routine questions. Most people might come up with ten or fifteen; people who are good at this might come up with two hundred. They do this by saying, “Well, could the paperclip be 200 feet tall and be made out of foam rubber?” Like, does it have to be a paperclip as we know it, Jim? There are tests for this and they gave them to 1,500 people in a book called ‘Breakpoint and Beyond’, and on the protocol of the test, if you scored above a certain level you would be considered to be a genius at divergent thinking. So, my question to you is, what percentage of the people tested, of the 1,500, scored at genius level for divergent thinking. Now, you need to know one more thing about them. These were kindergarten children. So what do you think? What percentage were genius level? 80%? Okay, 98%. Now the thing about this was it was a longitudinal study. So they re-tested the same children five years later, aged 8 – 10, what do you think? 50%, they re-tested them again five years later aged 13 – 15. You can see a trend here can’t you? They tested 200,000 adults, 25 years and older, just once as control, what do you think?”

“A lot of things have happened to these kids as they’ve grown up, a lot but one of the most important
things that has happened to them, I am convinced, is that by now they have become educated. They have spent ten years at school being told there is one answer.”)